Veřejný závazek

ÚVOD:

Žižkov je okrajová část centra velkoměsta Hl.m. Praha s celkovým počtem 71 409 obyvatel (data k r. 2012) žijících na 6,49 km2. Hustota osídlení je tedy 11 206 obyv./km2 a je srovnatelná např. s New Yorkem. Tato městská část se potýká se stejnými problémy jako jiná velkoměsta, které souvisí s vysokou anonymitou prostředí.

Žižkov je poměrně specifický a jeho obyvatelé jsou většinou patriotističtí – „hrdí Žižkováci“ (bývalá dělnická čtvrť s obávanou žižkovskou „galerkou“ – viz rčení „Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni“, vyhlášený kulturní život se spoustou undergroundových barů a hospod, alternativní kultura, velký turistický ruch vč. sex. turistiky, vysoké zastoupení cizinců ze zemí EU i mimo EU). Tradičně byl a je obýván také romskou komunitou, jejíž děti většinou navštěvují ZŠ Havlíčkovo nám., která je z 98% „romská“.

Vzhledem ke specifikům lokality se zde setkáváme s řadou sociálně patologických jevů: pouliční kriminalita (bující v symbióze s desítkami místních zastaváren) a vandalismus, zneužívání alkoholu a drog, gambling, u dětí také záškoláctví a výchovné problémy. Romské rodiny se často potýkají se sociálním vyloučením, nedostatečnými bytovými podmínkami, předlužeností, nízkou kvalifikací a nezaměstnaností.

Tradiční koncept rodiny v postmoderní společnosti je podroben těžkým zkouškám – až 50% rodin se rozpadá. Romské rodiny jsou však zatíženy ještě více, právě díky výše zmíněným alarmujícím jevům. Romské děti a dospívající se tak ocitají v obzvláště složité situaci, neboť podmínky, v nichž žijí a vyrůstají, mohou jen velmi těžko sami ovlivnit. Potřebují proto výraznou a dlouhodobou podporu a pomoc, nejen aby vystoupili z kruhu sociálního vyloučení, ale také během utváření vlastní identnity, kdy se vypořádávají se svým romstvím a s nedůvěrou, odmítnutím až nenávistí majoritní společnosti vůči něčemu, co je jejich bytostnou a nezměnitelnou podstatou, tedy vůči nim samým.

POSKYTOVATEL:

NPK Husita je nájemcem v objektu Náboženské obce CČSH v Praze 3 – Žižkov (dále jen „NO Žižkov“). S náboženskou obcí rozvíjí NPK Husita aktivní spolupráci (nabídka prostoru pro aktivity NPK Husita, partnerský projekt komunitní zahrady).
Poskytovatelem sociální služby NPK Husita je Husitské centrum o.p.s., organizace založené v r. 2001 Pražskou diecézí Církve československé husitské. Organizace a její zaměstnanci ctí etické duchovní hodnoty. Služba je poskytována profesionálně a s důrazem na práva z/u dle Standardů kvality sociálních služeb (108/2006 Sb.)

POSLÁNÍ:

Posláním NPK Husita je pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit. Nabízíme bezpečný prostor, základní poradenství, podporu a smysluplné využití volného času. Předcházíme tak rizikovému chování a zmírňujeme jeho negativní dopady. Předáváme etické a duchovní hodnoty za účelem rozvoje sebeúcty a úcty k druhému bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a sociální původ. Učíme vztahu a ohleduplnosti ke svému okolí.

CÍLE:

Naším cílem: je mladý člověk, který
– aktivně rozhoduje o svém životě
– využívá volný čas ke svému osobnímu rozvoji
– má ukončené vzdělání
– je schopen se uplatnit na trhu práce
– zná svoji hodnotu, má kladný vztah k sobě samému i ke svému okolí
– dokáže si obstarat své osobní záležitosti, naplňovat své potřeby a zvládat životní obtíže společensky akceptovatelným způsobem
– ví, na koho se může obrátit, pokud má problémy a dokáže pomoc vyhledat.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je poskytována bez rozdílu etnicity všem, kdo se nachází v obtížné životní situaci. NPK Husita se specializuje na práci s romskými zájemci/uživateli (dále jen z/u), kteří v okolí NZDM žijí, chodí do školy a/nebo zde tráví volný čas. Cílová skupina se vyznačuje tím, že propadá sítem běžných sociálních a návazných služeb a nevyužívá nabídku volnočasových aktivit v lokalitě, volný čas tráví často pasivně ve veřejném prostoru.

Primární cílová skupina NPK Husita:

1.      Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, které žijí a pohybují se na Praze 3 a okolí a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci.

Specifické obtíže těchto osob:
Typický uživatel má problémy se školní docházkou (nedostatečné znalosti a prospěch, vysoká absence – často omlouvaná rodiči, segregace Romů na jedné ZŠ). Volný čas tráví často pasivně, obvyklým tématem je nuda, která bývá i spouštěčem rizikového chování (šikana, pouliční kriminalita, vandalismus, již v dětském věku experimentování s alkoholem a drogami, závislost na kouření, předčasný a rizikový sex). Prostředí, v němž uživatelé vyrůstají, bývá nepodnětné a děti trpí důsledky sociálního vyloučení rodiny (chudoba, nízké příjmy rodin, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, nepříznivé bytovné podmínky). Kromě těchto specifických problémů zažívají obtížné životní situace spojené s navazováním prvních partnerských vztahů, volbou budoucího povolání, dospíváním a rodinným prostředím, běžně se také setkávají s předsudky majoritní společnosti a rasismem.

2.      Mladí lidé od 19 do 26 let, kteří žijí a pohybují se na Praze 3 a okolí a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci.

Specifické obtíže těchto osob:
Vzhledem ke školní neúspěšnosti většiny uživatelů služby je v populaci mladých dospělých vysoká nezaměstnanost, častým jevem je také nelegální práce, kdy bývají zaměstnavatelem mnohdy zneužíváni. Obrovským socioekonomickým problémem je otázka bydlení. Dívky dosahují seberealizace většinou skrze mateřství, otěhotní často poměrně brzy. Mladí muži mají problémy vystoupit z kruhu sociálního vyloučení, kdy si své životní potřeby a potřeby rodiny zabezpečují společensky neakceptovatelným způsobem (kriminalita). Bezvýchodnost jejich sociální situace je často vrhá do apatie, frustraci mnohdy kompenzují zneužíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo násilným chováním.

Sekundární cílová skupina NPK Husita:
Předškolní děti a rodiny z/u.
Romské předškolní děti většinou nenavštěvují mateřskou školku a v rodinách nejsou vedeny k rozvoji kompetencí potřebných pro nástup do základní školy. U předškolních dětí je tedy důležitá včasná intervence a navázání vztahu s pracovníky klubu, čímž se zvyšuje jejich sociální adaptabilita, osvojují si nové dovednosti, návyky a pravidla chování.
V elektronické evidenci Pepa mají předškolní děti přiřazenou značku „Husátko“ a mají status zájemce o službu. Procházejí prvokontaktem, který je přiměřený jejich věku a kognitivním schopnostem.
Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny (Romové) je pro efektivní sociální práci důležitý vztah se členy komunity a kontakt s rodinami. Rodiče a další blízké osoby mají status návštěvy a jejich pobyt na klubu je možný, pokud tím nejsou omezována práva z/u a v případě, že dodržují stejná pravidla jako z/u.

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Nízkoprahový klub Husita realizuje službu na základě principů nízkoprahovosti:
časová a místní dostupnost, právo na anonymní evidenci a bezplatnost.

Naše hodnoty:
Pracovníci odvádějí práci v souladu s metodikou NPK Husita, respektují týmová pravidla i sebe navzájem formou nenásilné a otevřené komunikace. Pro tým NPK Husita je důležitou hodnotou zájem o obor a ochota se dále vzdělávat a profesně se rozvíjet. Důležitým aspektem je také motivace pracovat s cílovou skupinou.

Zaměřujeme se na náročnou cílovou skupinu – děti a mladé lidi, s nimiž je obtížné pracovat. Dáváme šanci někomu, kdo ji jinde nedostane. Mnoho z/u svým chováním může ohrožovat sebe, nebo druhé. Naším úkolem je informovat a zmírňovat existující rizika.

Zařízení poskytuje službu tak, aby vždy byla zachována práva a důstojnost. Při kontaktní práci uplatňujeme partnerský přístup k z/u, respektujeme jejich volbu a nabízíme individuální podporu. Hledáme potenciál uživatelů a rozvíjíme jejich silné stránky k jejich zkompetentnění.

Omezujeme vzájemné negativní hodnocení a předsudky mezi obecní komunitou, veřejností a cílovou skupinou, jsme komunikačním mostem mezi různými skupinami obyvatel v lokalitě. Podporujeme aktivní zapojení se do tvorby občanské společnosti na Praze 3.

Snažíme se o nezávislost uživatele na naší službě a sociálních službách obecně.